In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Schaduw Alchemie, wij, we, ons of onze: Schaduw Alchemie, gevestigd aan de Nieuwezijds Voorburgwal 104, 1012SG in Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 72760931 en met Btw-identificatienummer: NL001601090B98

Klant, jij, je of jou(w): De gebruiker van een van onze Programma’s of andere door ons aangeboden diensten en/of de bezoeker van onze website(s).

Programma: Elk van de door ons aangeboden programma’s, zoals het Schaduw Alchemie in de praktijk

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanschaf van) een Programma of op jouw bezoek aan onze website. Daarnaast zijn deze Voorwaarden van toepassing op al onze andere diensten, leveringen en aanbiedingen en op overeenkomsten die je met ons sluit.

Afwijkingen op de Voorwaarden zijn alleen geldig, als we dit expliciet of schriftelijk zijn overeengekomen. Wij accepteren geen andere (algemene) voorwaarden dan die van ons.

Mochten onze Voorwaarden of een met ons gesloten overeenkomst een bepaling bevatten die in strijd is met de wet, dan blijven alle andere bepalingen in de Voorwaarden geldig. De bepaling zelf zal door ons worden vervangen door een vergelijkbare bepaling die niet in strijd is met de wet.

Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden zo nu en dan te wijzigen. Op onze website zijn altijd de meest recente Voorwaarden te vinden. We raden je daarom aan om regelmatig op onze website te checken of er nieuwe Voorwaarden gelden. Overigens blijven op het door jou aangeschafte Programma de Voorwaarden van kracht die je bij het plaatsen van je bestelling hebt geaccepteerd.

Totstandkoming overeenkomst

Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor te weigeren om met een (rechts)persoon een overeenkomst aan te gaan om ons moverende redenen.

Een overeenkomst tussen jou en ons komt tot stand zodra:
– je op onze website alle inschrijfvelden volledig en naar waarheid hebt ingevuld;
– je akkoord bent gegaan met de Voorwaarden;
– je jouw bestelling bevestigt via de ‘akkoord’-button; en
– wij jou een akkoordbevestiging per e-mail hebben gestuurd.

Betaling

Op onze website is aangegeven op welke manier je kunt betalen voor jouw aankoop. Je betaalt op de door jou gekozen betaalwijze. Als die mogelijkheid is aangegeven, kun je er eventueel ook voor kiezen in termijnen te betalen. Zodra je jouw bestelling hebt bevestigd, ga je de verplichting aan om de gehele aankoopsom aan ons te betalen. Je bent daarbij – uiteraard – verplicht om juiste en volledige betaalgegevens op te geven. En, als je betaalt via een incasso, om te zorgen voor voldoende saldo.

Termijnbetalingen dienen binnen de aangegeven termijnen door ons ontvangen te zijn. Bij te late betaling kunnen we wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. Mochten we een (termijn)betaling niet tijdig ontvangen, dan kunnen we de toegang tot jouw account onmiddellijk blokkeren.

Levering en herroepingsrecht

Wanneer je één van onze Programma’s aanschaft, dan kies je er daarbij voor om direct toegang te krijgen tot dat Programma en doe je afstand van je wettelijke herroepingsrecht.

Na ontvangst van jouw (aan)betaling ontvang je binnen enkele minuten een link waarmee je toegang krijgt tot het door jou aangeschafte Programma via het door jou aangemaakte account.

Niet goed; geld terug regeling

Tevreden cliënten zijn voor ons belangrijk. We willen dat jij de kans krijgt om zelf te bepalen of het door jou aangeschafte Programma jou biedt wat je ervan verwacht. Daarom kun je binnen 14 dagen je aankoop annuleren als je niet tevreden bent. Wij storten dan jouw betaling terug. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Jouw annuleringsverzoek moet binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag van aankoop, per e-mail (via support@schaduwalchemie.nl) bij ons worden ingediend;
  • Je mag niet meer dan vijf video’s van het desbetreffende Programma hebben gestreamd; en
  • Je hebt het Programma tegen de reguliere prijs, dus niet met korting, aangeschaft.

Als wij jouw annuleringsverzoek honoreren, zullen we dat zo snel mogelijk na de ontvangst van jouw verzoek aan je laten weten.

Toegang en gebruik Programma

Wij zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van onze Programma’s en onze websites. Door een Programma aan te schaffen, krijgt je een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om dat Programma te doorlopen. Het is dus niet toegestaan anderen dan jouzelf toegang te verlenen tot het door jou aangeschafte Programma, het Programma (of delen daarvan) te kopiëren, verkopen, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, in licentie te geven of op welke andere wijze dan ook over te dragen.

Mocht je onze intellectuele eigendomsrechten niet respecteren, dan kunnen we jouw toegang tot jouw account onmiddellijk blokkeren. Daarnaast zullen we alle schade (inclusief kosten) die we in verband hiermee lijden op jou verhalen.

Wij kunnen jouw toegang tot jouw account verder onmiddellijk blokkeren als je berichten verspreidt of mededelingen doet over ons, onze medewerkers of over onze Programmas die schadelijk voor ons zijn.

Als we jouw account blokkeren, heb je ook niet langer toegang tot de bij de Programma’s behorende communities.

Events

Met enige regelmaat organiseren wij live events op locatie waar je aan kunt deelnemen. Meer informatie daarover vind je op onze website. Mocht je onverhoopt jouw deelname moeten annuleren, dan kun je dat doen door middel van een e-mail aan het in de laatste paragraaf van deze Voorwaarden vermelde e-mailadres. Bij annulering voor een Nederlands event langer dan een week voordat het event plaatsvindt wordt het door jou betaalde inschrijfgeld terugbetaald. Bij annulering voor een Nederlands event in de week voorafgaand aan het event wordt het door jou betaalde inschrijfgeld helaas niet terugbetaald. Voor buitenlandse events worden andere algemene voorwaarden gehouden, welke worden geleverd bij aankoop van een ticket.

Aansprakelijkheid

Al onze Programma’s, onze websites en onze andere uitingen zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen, dat deze vergissingen, onnauwkeurigheden of (type)fouten bevatten. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Ook kunnen wij er niet in staan dat downloads die wij aan jou ter beschikking stellen volledig virusvrij zijn. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om jouw devices adequaat te beveiligen.

Het is verder volledig aan jou wat je doet met de informatie die je verkrijgt via onze Programma’s, onze websites of onze andere uitingen: jij blijft zélf te allen tijde volledig verantwoordelijk voor je eigen daden. Wij zijn nooit aansprakelijk voor de gevolgen van jouw interpretatie, gebruik of toepassing van onze Programma’s, onze websites of andere uitingen van ons.

Onze Programma’s kunnen onderdelen bevatten die gaat over gezondheid. Alle tips en informatie die je via zo’n onderdeel krijgt hebben nooit dezelfde waarde als een advies van een arts of een medisch specialist. Ook hieraan kun je dus geen rechten ontlenen.

Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt (1) tot vergoeding van directe schade en (2) tot maximaal het bedrag dat je ons hebt betaald voor de aanschaf van het Programma. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade.

De hierboven weergegeven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet als wij de schade hebben veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens conform de AVG (de “Algemene Verordening Persoonsgegevens”) te verwerken. Op onze website vind je onze privacyverklaring. Daarin kun je precies nalezen wat we met je gegevens doen, welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen en wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden en alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Mocht sprake zijn van een geschil dat we niet in goed overleg met elkaar kunnen oplossen, dan wordt dit geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Tot slot

Jouw vragen, klachten of opmerkingen kun je aan ons voorleggen via e-mail (support@schaduwalchemie.nl). We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw e-mail.